Paragrafen

Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Openbaar en gemeentelijk belang

Realisatie van het stadsdeel Waalfront door deelname in het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van verwerven,  bouw- en woonrijp maken van gronden en panden, het realiseren van binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de realisatie van woningen en bijbehorende voorzieningen.

De vennootschap OBW Beheer BV is opgericht om als beherend vennoot deel te nemen in de commanditaire vennootschap Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV (OBW CV). De vennootschap neemt voor 2% deel in de CV. De overige deelnemers in de CV zijn Waalfront BV (100% eigendom Gemeente Nijmegen) en Rabo Vastgoed, ieder voor 49%.

De beherend vennoot stuurt de ontwikkelingen en activiteiten binnen OBW CV aan. De BV blijft contractueel in stand gedurende de hele realisatieperiode van het Waalfront en de levensduur van Ontwikkelingsbedrijf Waalsprong CV.  Vooralsnog is de looptijd van de gebiedsontwikkeling tot en met 2028.

Actualiteiten en risico's

De GREX 2020 prognotiseert een tekort van circa € 26,9 miljoen op netto contante waarde. Het totale gemeentelijke risicobedrag (GREX risico + gemeentelijke risico’s) bedraagt € 4,3 miljoen (€ 1,8 + € 2,5 miljoen). De grex 2020 is in de aandeelhoudersvergadering vastgesteld en is aangeboden aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen.

De Handelskade is afgerond. Van 2020 tot en met 2021 wordt gewerkt aan de afronding van de vlekken in Batavia (Koningsdaal Noord) voor wat betreft bebouwing en de aanleg van het park. Dan zou eind 2021 de buurt Batavia volledig woonrijp zijn opgeleverd inclusief het park Fort Krayenhoff.

In 2021 start de bouw van het deelproject Dijkkwartier-Oost. Daarna zal het Waalkwartier (met het Honigcomplex, Dijkkwartier-West en de inrichting van de Waalhaven) aan bod komen.
De grex 2021 Waalfront wordt eind 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Hierbij worden voor zover mogelijk de gevolgen van het coronavirus en recessie op de ontwikkelingen in Waalfront verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44