Financiële begroting

Balans en EMU saldo

Balans en EMU saldo

Geprognosticeerde balans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Nijmegen?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa (gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals de Waalsprong en het Waalfront). Dit geeft het volgende beeld.

bedragen * € 1 miljoen

realisatie
ult ' 19

begroot
ult ' 20


ult ' 21


ult ' 22


ult ' 23


ult ' 24

Activa

Investeringen (vaste activa)

433

446

471

497

490

484

Leningen (financiële vaste activa)

70

61

52

43

40

36

Overige vaste activa

19

19

18

18

17

17

Grondexploitaties (voorraden)

309

267

223

184

129

78

Kortlopende vorderingen

68

68

34

34

34

34

Liquide middelen

3

3

3

3

3

3

Overlopende activa

11

11

11

11

11

11

Passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (saldireserve)

73

59

63

62

69

78

- bestemmingsreserves

26

28

11

11

11

11

Voorzieningen

25

24

23

22

20

19

Schulden (langlopend en kortlopend)

745

721

673

652

581

511

Overlopende passiva

44

44

44

44

44

44

Totaal passiva

913

876

813

790

725

663

De twee regels met de grootste verandering is de regel Grondexploitaties aan de activa kant van de balans en de Schulden aan de passiva kant. Door de verwachte verkopen van gronden in de komende jaren worden de schulden die zijn aangegaan voor de aankoop en bouwrijp maken van gronden afgelost. Deze veranderingen hebben een positief effect op de financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

EMU-saldo

Uit de balans kan ook het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op kasbasis; gemeenten zijn verplicht het baten- en lastenstelsel hanteren. Het verschil tussen deze stelsels is het toerekenen van kosten aan boekjaren. Zo wordt in het baten- lastenstelsel de kosten van investeringen niet in één keer genomen, maar uitgesmeerd over de totale gebruiksduur. Ook gebruiken wij reserves waarin we ‘geld’ tijdelijk ‘parkeren’ en later alsnog benutten.
Omdat het overschrijden van het EMU-saldo als totale overheid, meer uitgeven dan dat er binnenkomt, consequenties heeft vindt men het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.

In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële balansposten, zijnde de financiële activa en passiva (vast of vlottend).

bedragen * € 1 miljoen

realisatie
ult ' 19

begroot
ult ' 20


ult ' 21


ult ' 22


ult ' 23


ult ' 24

1. Financiële vaste activa

-4

-9

-9

-9

-3

-5

2. Financiële vlottende activa

20

0

34

0

0

-1

3. Financiële passiva

-57

-24

-48

-21

-71

-51

Emu saldo

-42

-33

-22

-31

-74

-56

Totale lasten programma's

830

861

832

805

805

803

Emu saldo als % van de lasten

-5,1%

-3,8%

-2,7%

-3,8%

-9,1%

-7,0%

Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren overwegend negatief. Dit betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgegeven wordt. Reden hiervan is dat we verwachten dat de grondexploitaties een positieve kasstroom gaan opleveren. Deze positieve kasstroom zorgt ervoor dat we minder extern hoeven te lenen: de schuldpositie daalt.

Per saldo betekent dit dat  de gemeente Nijmegen bijdraagt aan een verlaging van het Nederlands EMU-saldo.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44