Begroting

Voorstel

Voorstel

Onderwerp
Stadsbegroting 2021 - 2024

Opsteller

Albert Foekens

Behandeldatum

28 oktober 2020

Programma

Financiën

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Samenvatting
Jaarlijks leggen we een stadsbegroting  aan uw  raad voor. Door het vaststellen van deze begroting autoriseert uw raad de baten en lasten per programma en geeft uw raad ons college opdracht tot uitvoering van de begroting.
Voor het zomerreces heeft uw raad een debat gevoerd aan de hand van het Koersdocument over de koers voor de komende begrotingsperiode. Onder meer vanwege de grote onzekerheden van de corona crisis  was dit debat op hoofdlijnen.
Met de richting van uw raad is ons college verder gegaan met de begrotingsvoorbereiding.
Deze voorbereiding heeft ook geresulteerd in een aantal voorstellen om de begroting te wijzigen. Deze wijzigingen zijn alvast in de cijfers verwerkt zodat uw raad een goed beeld heeft van de uitwerking op de begroting van al deze wijzigingen.

Voorstel

  • De stadsbegroting 2021 – 2024 vast te stellen
  • De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting.
  • Het investeringsplan 2021 – 2024 vast te stellen dat is opgenomen in de paragraaf investeringen; inclusief de nieuwe investeringen die voorgesteld worden in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Investeringen. Inclusief de aanpassingen voor begrotingsjaar 2020
  • Rekening te houden met een aantal onttrekkingen en stortingen in de saldireserve zoals opgenomen in het Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting en toegelicht in het programma Financiën -> Veranderingen in de begroting
  • De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds
  • De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten
Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44