Programma's

Indicatoren Wijkontwikkeling

Inleiding

Inleiding

Met wijkgericht werken geven we richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen Het wijkgericht werken in Nijmegen kent een lange traditie en richt zich op het organiseren van interne en externe samenwerking. We richten ons op het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, aanpak van achterstanden in deelgebieden die achterblijven, stimuleren van participatie en samenwerking met wijknetwerken en zorgen voor een samenhangende aanpak op sociaal en economisch gebied, voor vitale en veerkrachtige wijken.

Dit doen we door in te zetten op de volgende 4 punten

 • Duurzame relaties met wijknetwerken op te bouwen en te onderhouden (bewoners en professionals).
 • Te sturen op samenwerking en waar nodig regie voeren.
 • Het faciliteren en stimuleren van bewonerskracht, om participatie en eigen initiatief te bevorderen. Hierbij hoort onder andere het verstrekken van subsidies voor bewonersinitiatieven en activiteiten. Ook kunt u denken aan het ondersteunen van een wijkgerichte communicatie-infrastructuur (wijkbladen, websites en sociale wijkmedia).
 • Het bewaken van de eenheid van ons optreden vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit doen we door het perspectief vanuit de wijk, de context en de geschiedenis in beeld te houden. Daardoor kunnen ontwikkelingen of nieuwe partners goed landen in het netwerk en aansluiten bij wat er al is.

Er spelen meerdere thema's in de wijken en stadsdelen
De focus ligt op thema’s die vergaande positieve of negatieve effecten hebben op de leefbaarheid en de ontwikkeling van de wijken, zoals de energietransitie, participatie in het kader van de Omgevingswet, de focus op preventie en de relatie wonen en zorg, de veranderingen in het stelsel van zorg, hulp en welzijn, de ombuiging van de wijkaccommodaties en de ondersteuning van nieuwe collectieve (bewoners)initiatieven. We streven ernaar ‘spelen’ te integreren in de openbare ruimte en te verbinden met functies als ontmoeten, gezondheid, sport en onderwijs.

In de stadsdelen zijn we aan de slag met verschillende thema’s
In Dukenburg en Neerbosch-Oost werken we aan de uitvoering van gebiedsvisies. In Lindenholt staat de gezondheidsaanpak centraal. In Nijmegen-Noord focussen we op de jeugd. In Nijmegen-Centrum staan de woonfunctie, evenementen en kamerverhuuroverlast op de agenda. Nijmegen-Oost heeft als belangrijkste thema vergrijzing en voorzieningen, maar ook kamerverhuuroverlast. In Oud-West en Nijmegen-Midden pakken we de verbinding tussen oud en nieuw en het vroeg signaleren op wooncomplexniveau. In Nieuw-West en Nijmegen-Zuid staan de problematiek achter de voordeur en de stapeling van sociale problematiek centraal, evenals generatielange armoede en werkloosheid. In meer algemene zin leveren we een bijdrage aan de doorontwikkeling van het wijkgericht werken met de focus op opgavegerichte gebiedssturing.

Wijkontwikkeling is voornamelijk terug te vinden in de volgende programma’s

 • Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
 • Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
 • Openbare Ruimte
 • Veiligheid
 • Sport
 • Werk en Inkomen
 • Onderwijs
Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44