Financiële begroting

Benchmark taakvelden

Benchmark taakvelden

Uw raad heeft gevraagd om vergelijkingscijfers met andere gemeenten. Bij elk taakveld is een overzicht opgenomen hoeveel Nijmegen per inwoner uitgeeft/ontvangt en hoeveel dit bij vergelijkbare gemeenten is. We hebben hierbij de door de raad vastgestelde lijst van benchmarksteden gehanteerd: Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg. De cijfers zijn afkomstig van het CBS  en betreft de begroting  2020. Het is van belang te realiseren dat de vergelijking ‘slechts’  een jaarschijf betreft, waarin sprake kan zijn van aanzienlijke incidentele lasten en of baten.

Deze vergelijking met de andere benchmarksteden geeft een eerste beeld van verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten. Er kunnen niet zonder meer conclusies aan verbonden worden, iedere gemeente heeft immers een eigen profiel. De benchmarkvergelijking geeft indicaties van mogelijk interessante zoekrichtingen, maar geen absolute graadmeter.

In het samenvattend overzicht hieronder zijn de taakvelden gegroepeerd naar de programma indeling van Nijmegen en is een totaaltelling per programma opgenomen.
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste  kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Voor uitgaven zijn zwarte letters gebruikt, voor inkomsten zijn rode letters gebruikt.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" toegevoegd.

Uitgaven (in zwart) en inkomsten (in rood)    € per inwoner

NIJ

ARN

EIN

ENS

GRO

LEI

MAA

TIL

gem.

Verschil

Bestuur en Organisatie

326

374

423

410

511

570

527

403

460

134

V

0.1 Bestuur

29

36

59

43

37

47

52

35

44

15

V

0.2 Burgerzaken

16

18

20

24

25

53

15

13

24

8

V

0.4 Ondersteuning organisatie

281

320

344

343

449

470

460

355

392

111

V

Veiligheid

104

92

126

97

93

103

135

130

111

7

V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

82

68

63

82

81

80

79

69

75

7

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

22

24

63

15

12

23

56

61

36

14

V

Economie en Toerisme

-24

-30

-17

-57

-62

-59

-110

-7

-49

25

V

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

2

0

3

1

0

1

1

V

3.1 Economische ontwikkeling

15

21

9

25

21

29

39

30

25

10

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

0

3

6

38

0

55

30

10

9

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2

0

2

9

8

14

2

5

6

4

V

3.4 Economische promotie

6

9

3

15

5

13

13

2

7

1

V

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

1.282

1.328

1.028

1.298

1.194

1.029

1.177

1.166

1.174

108

V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

178

110

111

125

88

103

104

236

125

53

N

6.2 Wijkteams

53

128

143

65

139

71

10

11

81

28

V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

39

31

28

50

43

9

202

46

58

19

V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

218

269

218

252

171

174

140

128

193

25

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

161

280

204

249

259

221

332

285

261

100

V

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

468

443

241

429

420

363

334

391

374

94

N

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

117

31

38

79

40

19

0

31

34

83

N

7.1 Volksgezondheid

48

36

45

49

34

69

55

38

47

1

N

Werk en Inkomen

427

506

287

426

399

336

308

350

373

54

N

6.3 Inkomensregelingen

202

184

88

152

172

90

66

156

130

72

N

6.4 Begeleide participatie

147

235

145

170

129

218

175

129

172

25

V

6.5 Arbeidsparticipatie

78

87

54

104

98

28

67

65

72

6

N

Onderwijs

154

136

107

104

110

145

55

89

107

47

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

5

1

1

V

4.2 Onderwijshuisvesting

105

86

66

72

63

74

34

44

63

42

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

49

50

41

32

47

71

21

40

43

6

N

Bereikbaarheid

149

108

95

124

138

269

133

141

144

5

N

0.63 Parkeerbelasting

100

0

65

29

35

103

16

30

40

60

V

2.1 Verkeer en vervoer

181

139

142

128

149

264

182

156

166

15

N

2.2 Parkeren

63

27

12

23

18

83

33

15

13

50

N

2.4 Economische havens en waterw.

2

1

1

2

4

17

0

0

4

2

V

2.5 Openbaar vervoer

3

5

5

0

2

8

0

0

1

2

N

Wonen en stedelijke ontwikkeling

20

15

36

61

79

45

68

109

59

39

V

8.1 Ruimtelijke Ordening

11

7

38

22

47

27

56

15

30

19

V

8.2 Grondexploitatie 

6

8

10

5

9

1

48

67

5

1

N

8.3 Wonen en bouwen

3

16

12

34

23

19

60

27

24

21

V

Cultuur en Cultureel Erfgoed

203

231

210

191

269

280

227

205

230

27

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

67

127

125

86

69

60

93

63

89

22

V

5.4 Musea

32

25

20

13

81

63

2

32

34

2

V

5.5 Cultureel erfgoed

6

7

5

0

4

44

13

1

11

5

V

5.6 Media

35

4

2

18

0

32

48

31

19

16

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

63

68

58

74

115

81

71

78

78

15

V

Openbare Ruimte

47

5

15

17

29

6

70

31

19

66

N

7.2 Riolering

28

26

4

19

6

9

45

15

18

10

V

7.3 Afval

28

13

6

14

42

34

59

67

34

62

N

7.4 Milieubeheer

47

44

24

15

15

37

34

51

31

16

N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

0

1

1

4

0

0

0

1

1

V

Sport

72

102

62

58

69

62

66

57

68

4

N

5.1 Sportbeleid en activering

30

106

11

9

6

9

25

9

25

5

N

5.2 Sportaccommodaties

42

4

51

49

63

53

41

48

43

1

V

Financiën

2.901

2.924

2.471

2.836

2.931

2.997

2.749

2.654

2.795

106

V

0.10 Mutaties reserves

4

61

19

49

95

178

121

291

111

115

N

0.11 Resultaat van de rekening van bat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

0.3 Beheer overige gebouwen en grond.

3

6

5

8

2

1

63

30

13

10

V

0.5 Treasury

13

18

13

12

23

28

7

33

19

6

N

0.61 OZB woningen

253

144

147

126

165

179

132

94

141

112

V

0.62 OZB niet-woningen

223

178

170

180

182

245

143

106

172

51

V

0.63 Parkeerbelasting

100

0

65

29

35

103

16

30

40

60

V

0.64 Belastingen overig

10

2

2

9

7

69

60

20

24

14

N

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

2.288

2.607

2.081

2.438

2.381

2.183

2.182

2.183

2.294

6

N

0.8 Overige baten en lasten

21

76

17

13

41

12

151

73

8

13

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

4

0

2

0

1

0

0

1

1

V

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44