Financiële begroting

Subsidies

Subsidieoverzicht

In het volgend overzicht zijn alle subsidies opgenomen die de gemeente Nijmegen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt naar programma en taakveld.
In dit overzicht zijn de volgende aspecten verwerkt/opgenomen:

 • subsidies die de gemeente ontvangt van rijk en/of provincie die de gemeente op haar

beurt aan derden verstrekt zijn in het overzicht opgenomen

 • subsidies die voldoen aan de definities uit de NKS en de Awb
 • het is een organisatiebreed overzicht met alle beschikbare subsidiebudgetten, die meerjarig zijn opgenomen en ingedeeld zijn per programma/taakveld.

Deze subsidiebudgetten zijn begroot op specifieke subsidiekostensoorten Over de besteding van de budgetten wordt besloten middels individuele of collectieve collegebesluiten.
Onder het overzicht volgt een toelichting.

programma

Product; bedragen * € 1.000

2020

noot

2021

2020

2023

2024

Bestuur en organisatie

1

1

0

0

0

Overhead

1

1

0

0

0

Cultuur en cultureel erfgoed

20.225

20.200

20.200

20.198

20.198

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

11.362

1

11.136

11.136

11.136

11.136

Musea

2.749

2.802

2.802

2.802

2.802

Cultureel erfgoed

16

17

17

15

15

Media

6.097

2

6.245

6.245

6.245

6.245

Economie en toerisme

1.978

1.975

1.909

1.634

1.384

Economische ontwikkeling

1.053

1.002

936

660

410

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

400

400

400

400

Bedrijfsloket

500

3

140

140

140

140

Economische promotie

425

433

433

433

433

Onderwijs

8.557

8.388

8.289

8.190

8.190

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.557

4

8.388

8.289

8.190

8.190

Openbare ruimte

596

540

454

454

454

Openbaar groen en recreatie

169

172

114

114

114

Riolering

27

27

0

0

0

Milieubeheer

401

340

340

339

339

Sport

2.586

2.058

2.073

2.026

2.026

Sportbeleid en activering

2.542

5

2.026

2.026

2.026

2.026

Sportaccommodaties

44

33

48

0

0

Veiligheid

55

5

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

55

5

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

54.604

49.900

42.047

41.840

41.841

Samenkracht en burgerparticipatie

21.417

6

21.063

20.004

19.796

19.797

Wijkteams

8.598

7

6.541

371

371

371

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.665

8

72

72

72

72

 Maatwerkdienstverlening 18+

1.719

9

1.383

1.347

1.347

1.347

 Maatwerkdienstverlening 18-

377

171

171

171

171

 Geëscaleerde zorg18+

19.062

10

18.703

18.576

18.576

18.576

 Geëscaleerde zorg18-

189

193

193

193

193

Volksgezondheid

1.578

11

1.775

1.313

1.313

1.313

Werk en Inkomen

1.520

1.237

1.237

1.237

1.237

Inkomens regelingen

1.424

12

1.181

1.181

1.181

1.181

Begeleide participatie

23

24

24

24

24

Arbeidsparticipatie

73

32

32

32

32

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

104

208

106

106

106

Ruimtelijke ordening

21

21

21

21

21

Wonen en bouwen

83

186

85

85

85

Totaal

90.226

84.512

76.316

75.685

75.436

Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2021 – 2024
Verschil begrotingsjaar 2021 t.o.v. begrotingsjaar 2020
Het totale subsidiebudget 2021 bedraagt € 84.512.000. Het totale subsidiebudget 2020 bedraagt € 90.226.000. Het subsidiebudget 2021 is daarmee € 5.714.000 lager dan in 2020. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 ) zijn hieronder weergegeven.

Toelichting verschillen begrotingsjaar 2021 t.o.v. 2020 per programma
Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2021 t/m 2024. Tussen de begrotingsjaren 2021 en 2020 zijn substantiële verschillen zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit College‐ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.

De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een
nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.

 1. Programma Cultuur en Cultureel erfgoed

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van € 226.000.
Oorzaak hiervoor zijn de subsidies van € 295.000 voor 75 jaar Vrijheid in 2020. Deze subsidies hebben een eenmalig karakter en komen derhalve in 2021 niet meer terug.
Daarnaast zijn de resterende budgetten voor 2021 geïndexeerd.

 1. Programma Cultuur en Cultureel erfgoed

Taakveld media
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een toename van € 148.000.
Het verschil tussen het subsidiebudget voor Media in 2020 en 2021 wordt grotendeels verklaard uit de indexering 2021.

 1. Programma Economie en Toerisme

Taakveld bedrijfsloket
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 is een afname van € 360.000.
Oorzaak hiervoor is administratief;  400.000 euro is binnen het programma overgeheveld van bedrijfsloket naar fysieke bedrijfsinfrastructuur omdat er anders sprake zou zijn van onjuiste taakveldverantwoording.   

 1. Programma Onderwijs

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van € 169.000.
Oorzaken hiervoor zijn twee taakstellingen van totaal € 497.000 en een daling van € 341.000 in verband met de specifieke uitkering VSV die liep van 2017 t/m 2020, daarnaast is er in 2020 eenmalig € 666.000 overgeheveld van Onderwijs naar Jeugd

 1. Sport

Taakveld Sportbeleid en activering

 ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van € 516.000.
Oorzaak hiervoor is een bezuiniging van 500.000 op de subsidies aan de zwembadexploitanten en een verlaging van 50.000 op de subsidies aan de hockeyverenigingen, en daarnaast het gevolg van indexering.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
  Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van €354.000.
Oorzaak hiervoor zijn wijzigingen in de begroting door o.a. de inrichting voor de Brede Basisteams Jeugd en Gezin die vanaf 2021 zijn geprogrammeerd binnen het taakveld Sociale Wijkteams. Daarnaast zijn er ook aanpassingen geweest vanwege het proces rond de Doelenboom die nu wordt opgenomen in de begroting.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld wijkteams
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van € 2.057.000.
Oorzaak hiervoor is de inrichting van de Brede Basis Team Jeugd & Gezin, de bekostiging loopt niet via subsidiebeschikkingen. Het budget van de BBT Jeugd & Gezin is in 2021 begroot in het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld maatwerkvoorzieningen (WMO)
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van € 1.593.000.
Oorzaak  hiervoor is een a-structurele subsidiebeschikking in 2020 m.b.t. St. Sterker, detachering WMO medewerkers.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld maatwerkdienstverlening 18+
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van €336.000.
Oorzaak hiervoor zijn a-structurele subsidiebeschikkingen in 2020, o.a. voor Home Instead Thuisservice, pilot praktische hulp bij participatie.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld geëscaleerde zorg 18+
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een af name van € 359.000.
Oorzaak hiervoor zijn a-structurele subsidiebeschikkingen in 2020 o.a. voor beschermd wonen GGZ.

 1. Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

Taakveld volksgezondheid
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een toename van €197.000 .
Oorzaak hiervoor is een hogere subsidie in 2021 voor Gezond in de Stad. Een deel van de subsidie moet nog worden ingezet voor o.a. ambtelijke ondersteuning en materiële kosten.

 1. Werk en inkomen

Taakveld inkomensregelingen
Ten opzichte van 2020 is er in 2021 een afname van €243.000.
Oorzaak hiervoor zijn:

 • In 2020 is in de begroting eenmalig bedrag opgenomen van € 60.000,- voor het traject “samen sterk naar werk” als uitvloeisel van het experiment van de Participatiewet. In 2021 is hiervoor geen bedrag opgenomen in begroting.
 • In 2020 is aan Vincentius Vereniging een subsidie verstrekt van € 12.000 als gevolg van Covid-19. Zij hebben hiervoor maaltijden aan huis bezorgd.
 • In de begroting 2021 is een lager subsidiebedrag opgenomen voor het Kinderfonds. Dit verklaart een daling van € 75.000,- ten opzichte van 2020.
 • Tenslotte is in de begroting 2021 een lager subsidiebedrag opgenomen voor Stichting BWN. Voor het jaar 2021 is een lager subsidiebedrag opgenomen in de begroting. Dit verklaart een daling van € 98.000 ten opzichte van 2020.
Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44