Paragrafen

Verbonden partijen

Indigo B.V.

Openbaar en gemeentelijk belang

De doelstelling van Indigo BV is het realiseren, in stand houden en exploiteren van een warmte-infrabedrijf, waarmee warmtevoorziening mogelijk wordt gemaakt. Daarbij wordt het gebruik van fossiele brandstoffen tegengegaan en de uitstoot van CO 2 gereduceerd.  Het warmtenet draagt bij aan de in het coalitieakkoord geformuleerde ambitie  om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. In 2012 is daartoe Indigo B.V. , dochter van Alliander N.V., opgericht,  waarin de gemeente een minderheidsdeelneming van 5 % heeft. De gemeente heeft in de besluitvorming op strategische onderdelen van Indigo B.V. een stemverhouding van 50% - 50% met Alliander, zodat de invloed groot is met een klein risico. Dit samenwerkingsverband voorziet in woonaansluitingen  bij de belangrijke stedelijke ontwikkelingen Waalsprong en Waalfront.

Actualiteiten en risico's

Thans wordt besproken of Indigo ook een rol kan spelen bij de verdere doorkoppeling van het warmtenet in andere delen van Nijmegen. Om te voldoen aan de regels van “inbesteding” is het nodig dat de statuten worden aangepast. Indigo 2 zal worden benut om de warmtelevering te faciliteren naar de BZK pilot wijk Dukenburg. Voor de oprichting van Indigo 2 zal een separaat raadsbesluit worden voorbereid.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44