Paragrafen

Verbonden partijen

MGR Werkbedrijf/IRVN

Openbaar en gemeentelijk belang

De MGR heeft twee modules, te weten WerkBedrijf en de iRvN. De gemeente Nijmegen participeert in beide modules.

WerkBedrijf
Binnen de module Werkbedrijf worden de op re-integratie gerichte taken uit de Participatiewet en de taken op grond van de Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd.

iRvN
De module iRvN voert  ICT-taken uit voor gemeenten in de regio. De ondersteuning door iRvN richt zich deels op de geautomatiseerde systemen voor de interne bedrijfsvoering. Het gedeelte dat betrekking heeft op de bedrijfsapplicaties ondersteunt  daarmee de publieke dienstverlening van bijvoorbeeld de verstrekking van producten zoals bijvoorbeeld  paspoort, rijbewijs of  uitkeringen.  De IT-beheer activiteiten zijn regionaal  en Nijmegen heeft daarin een aandeelhouder met een aanzienlijk aandeel van 50 tot 60%. Voor het applicatiebeheer geldt op dit moment dat de iRvN die rol voor Nijmegen vervult en voor een klein aandeel (circa 2-3%) voor het Werkbedrijf.

Actualiteiten en risico's

WerkBedrijf
De ontwerp- Dienstverlenings Overeenkomst (DVO) 2021-2022  is voor wensen en bedenkingen naar de raad en wordt in het najaar door de MGR  vastgesteld. Het is op dit moment niet duidelijk wat de corona- impact in 2021 op de dienstverlening van het WerkBedrijf zal zijn. De crisis heeft  in ieder geval effect op de in- en uitstroom stroom van cliënten en het verkrijgen van opdrachten in de markt.  De gemeenten ontvangen hiervoor in 2020 compensatie vanuit het Rijk, de MGR zal hier mogelijk een beroep op doen. Voor 2021 is dit nog onbekend.

IRvN
Het budget voor de dienstverlening  door de IRvN kent vanaf 2021 een korting van € 130.000 (oplopend naar
 € 390.000 in 2023).  We gaan in gesprek met onze gemeenschappelijke regeling over mogelijke taakreducties of efficiency-maatregelen.

Het streven is om na afloop van de huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO  2016)  in samenwerking met de IRvN de dienstverleningsovereenkomst  Informatie & Applicatiebeheer tussen MGR en gemeente Nijmegen te actualiseren.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44