Paragrafen

Verbonden partijen

Milieusamenwerking en afvalverwerking (MARN)

Openbaar en gemeentelijk belang

De gemeente Nijmegen maakt samen met zeven regiogemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling MARN. De MARN is aandeelhouder van Afvalenergiecentrale ARN B.V. te Weurt en behartigt de belangen van de regiogemeenten in afvalverbrander ARN. Het huishoudelijk restafval uit de regio wordt hier verbrand met energieterugwinning en het organisch afval (GFT) verwerkt tot compost en biogas.
Daarmee geven gemeenten uit de regio Nijmegen invulling aan het publieke belang om zorg te dragen voor continuïteit en een milieu-hygiënische verwerking van huishoudelijk afval. Daarnaast vormt MARN een platform voor regionale projecten op het gebied van afval en milieu.
Door de regionalisering van de DAR en de komst van de ODRN is de rol van de MARN op het gebied van afval- en milieuprojecten afgenomen. MARN behartigt nog wel in belangrijke mate samen met de regiogemeenten onze belangen in de ARN.

Actualiteiten en risico's

In 2019 hebben diverse mutaties plaatsgevonden in het aandeelhouderschap van ARN BV. Het resultaat hiervan is dat de MARN 51% van de aandelen bezit en het bedrijf Remondis 49%. Daarmee onderkent de MARN het belang van ARN BV als strategische partner in de ontwikkeling van de energietransitie in de regio Nijmegen. Dit moet de komende jaren in samenwerking met Remondis en ARN vorm en inhoud gaan krijgen.

Naast aandeelhouder is de MARN ook klant van ARN bv en heeft een afval-aanleveringsovereenkomst met ARN. In het licht van bovenstaande keuze is besloten deze overeenkomst onder dezelfde condities voort te zetten voor de periode 2021-2025. In 2025 komt het opzeggen of verlengen van de aanleveringskomst wederom aan de orde.

Qua afvalverwerking is ARN bezig met de bouw van een milieuvriendelijke verwerkingsinstallatie van luiers en incontinentiemateriaal. De regiogemeenten beogen in 2021 de gescheiden inzameling van deze afvalstroom te gaan organiseren om deze bij ARN te laten verwerken.

In 2017 zijn de gronden van de GR MARN  verkocht aan ARN bv voor een bedrag van € 11,5 mln. De MARN heeft nu geen gronden meer in bezit. De ARN heeft de aankoop gefinancierd door een langlopende lening bij de MARN af te sluiten. Hiervoor betaalt de ARN € 0,8 mln jaarlijks, gedurende 20 jaar. Doordat er geen inkomsten uit huur en pacht meer worden ontvangen, zullen vanaf 2037 geen middelen beschikbaar komen voor de MARN.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44