Paragrafen

Verbonden partijen

GR Bijsterhuizen

Openbaar en gemeentelijk belang

Het samenwerkingsverband Bijsterhuizen heeft tot hoofddoel het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Nijmegen door het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein.

Actualiteiten en risico's

De exploitatie van de GR Bijsterhuizen heeft onverkort een batig saldo. Mogelijke winstuitkeringen zijn afhankelijk gemaakt van verkoopresultaten en saldo. In 2020 is een tussentijdse winstuitkering aan de deelnemers uitbetaald.
Voor 2021 zijn geen grote koerswijzigingen in gronduitgifte en exploitatie voorzien. Wel is afbouw en zelfs opheffing van de GR mogelijk dan al aan de orde.

Opdracht is gegeven tot advisering omtrent reductie van plankosten passend bij de afgenomen opgave.
Dat heeft inmiddels geleid tot een opzet waarbij een forse reductie van plankosten is bereikt, met name door verminderde inzet van personeel.
Het tempo van gronduitgifte is zodanig dat opheffing in de loop van 2021 aan de orde kan zijn. Voorbereidingen voor opheffing worden nog in de loop van dit jaar getroffen.

De GR valt vanaf 2016 onder de werking van de vennootschapsbelasting (Vpb). De berekende Vpb-last is inmiddels in deze planexploitatie verwerkt. Financiële risico’s die niet op te vangen zijn binnen de planexploitatie worden niet verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44