Paragrafen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen

Openbaar en gemeentelijk belang

De GGD Gelderland-Zuid draagt zorg voor het uitvoeren van alle wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid, Wmo en Jeugdwet. Deze taken bekostigen we via een gemeentelijke bijdrage per inwoner. Naast de wettelijke taken voert de GGD Gelderland-Zuid ook andere taken op het gebied van maatschappelijke opvang en jeugd uit.

Actualiteiten en risico's

Meerjarenstrategie
De GGD begroting voor 2021 is gebaseerd op de uitgangspunten van de Meerjarenstrategie 2020-2023. Deze Meerjarenstrategie is op 2 april 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland Zuid.

Veilig Thuis (VT)
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 zijn niet alle extra geclaimde kosten voor Veilig Thuis geaccepteerd. Voor 2021 is een bedrag van € 674.300,-.  (regionaal) niet meegenomen omdat een groei van het aantal meldingen in 2021 van nogmaals 10% onwaarschijnlijk leek. Er is een risico dat deze kosten zich wel gaan voordoen, daar medio 2020 is gebleken dat het aantal meldingen nog steeds structureel toeneemt.  De GGD bereidt, als de toename in 2021 reëel blijkt, een begrotingswijziging voor en zal deze in het voorjaar van 2021 voorleggen. De GGD schaalt conform AB besluit 25 juni 2020 niet af qua personeel. Het Rijk heeft via haar Voorjaarsnota 2020 € 38,6 miljoen structureel extra middelen voor Veilig Thuis beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2020 wordt de verdeling per gemeente bekend gemaakt. De middelen worden uitgekeerd via de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO).

Nieuwbouw GGD
Het algemeen bestuur van de  GGD Gelderland Zuid heeft ingestemd met nieuwbouw in Nijmegen. Inmiddels is voor het voorkeurs scenario “Nieuwbouw met bovengronds parkeren op het terrein” grond aangekocht door de gemeente Nijmegen aan de Prof. Bellefroidstraat. Door de Covid-19 crisis start de bouw later dan gepland. De gevolgen van de 1,5 meter samenleving in relatie tot de nieuwbouw worden op dit moment verkend.

Covid-19
De verwachte financiële gevolgen door Covid-19 zijn naar verwachting netto € 4.276.000,- voor de GGD voor 2020 en zal ook van invloed zijn op de begroting 2021. Dit betreft naast extra lasten (voor inzet extra capaciteit en de helft van de testcapaciteit berekend door RIVM in juni) ook de derving van inkomsten. (Dit bedrag is exclusief de kosten voor een eventuele de 2e golf). Het Kabinet en de decentrale overheden zijn in gesprek om gezamenlijke afspraken te maken over de compensatie die overheden kunnen verwachten.
Normen van inspecties (zoals JGZ en toezicht kinderopvang) zijn landelijk nog niet aangepast. In verband met sluiting van scholen, consultatiebureaus en kinderopvangcentra zijn achterstanden opgelopen. De achterstand wordt daar waar mogelijk ingehaald. Indien de inspecties de normen niet aanpast, zal extra capaciteit beschikbaar moeten komen die op dit moment niet beschikbaar is. De verwachting is dat deze extra kosten grotendeels door het rijk gecompenseerd worden.

Organisatieontwikkeling GGD
In 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen gefuseerd. Destijds zijn de organisaties in
elkaar geschoven. De organisatie kent een aansturing per werkveld/discipline. De laatste jaren ontwikkelt de GGD zich naar een netwerk-organisatie, waarbij  diensten van verschillende afdelingen gebundeld worden tot een meer integraal product. De GGD-GZ is op zoek naar een organisatie-inrichting die deze ambitie beter ondersteunt. Hiervoor is een organisatie-ontwerper aangetrokken.

Krapte arbeidsmarkt
Door de krapte op de arbeidsmarkt zal het aantrekken van nieuwe medewerkers in de komende jaren lastiger worden. Het risico bestaat dat de formatie van de GGD niet op orde is en de afgesproken prestaties niet kunnen worden geleverd. Daarnaast nemen de kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om het verloop van medewerkers op te vangen groot.
Stijgende pensioenpremie
De ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. Dit is een risico voor 2021 en verder.

Wvggz
Met ingang van 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking getreden. Een aantal taken die voortvloeien uit deze wet zijn bij de GGD belegd :

  • In behandeling nemen van meldingen in het kader van de Wvggz door inwoners en professionals en de triage van deze meldingen
  • Het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen;
  • Het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in het kader van de Wvggz.

De taken worden vooralsnog als facultatieve taak afgenomen door gemeenten bij de GGD in afwachting van de evaluatie in het najaar van 2020. Indien de taken blijvend bij de GGD belegd worden, zullen deze opgenomen worden in het uniforme takenpakket van de begroting GGD.

Algemene reserve
Uit de GGD begroting 2021 blijkt dat de algemene reserve onvoldoende wordt geacht om de risico’s van de GGD af te dekken. Wij zullen bij de bepaling van onze risico’s  rekening houden met ons aandeel in de risico’s van de GGD, voor zover deze de algemene reserve overstijgen. In de begroting 2021 heeft de GGD Gelderland-Zuid een noodzakelijke risicocapaciteit opgenomen van € 2,3 miljoen. De algemene reserve van de GGD na winstbestemming bedraagt € 0,8 miljoen  en is  € 1,5  mln te laag om de risico’s af te kunnen dekken. Het aandeel van Nijmegen bedraagt € 470.000.  Dit bedrag nemen we mee bij de bepaling van ons aandeel in de risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44