Paragrafen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Openbaar en gemeentelijk belang

Door  voorbereiding  en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen bevordert de VRGZ  de fysieke, regionale veiligheid. De wettelijke grondslag van bovengenoemde taken ligt in de Wet op de veiligheidsregio's, de Wet publieke gezondheid en de Wet ambulancezorg. Voor de ambulancezorg geldt dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de organisatie en het waarborgen van een adequaat niveau van ambulancezorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, maar de bekostiging een taak van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Actualiteiten en risico's

De VRGZ is volop betrokken bij de bestrijding van het coronavirus. De VRGZ schrijft zelf onder meer hierover dat duidelijk is dat ze vanwege haar rol in de crisis in 2020 hogere lasten zal hebben dan verwacht en dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland, dus in 2021 of later. Ook is de kans zeer reëel dat de VRGZ  in 2021 nog steeds volop met coronagerelateerde activiteiten bezig is. De exacte effecten zijn volgens haar op dit moment nog niet in te schatten. Goede kans echter dat zij ook in 2021 hogere kosten moet maken. Deze rekening zal bij de gemeenten komen te liggen. We verwachten dat het Rijk de gemeenten hiervoor compenseert, alhoewel nog onbekend is in welke mate dit het geval zal zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44