Paragrafen

Verbonden partijen

DAR NV

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
De DAR is een overheidsgedomineerde N.V. die voor de deelnemende regiogemeenten  de afvalinzameling en afvalverwerking verzorgt.  Voor Nijmegen voert de DAR  daarnaast ook de stadsreiniging en gladheidsbestrijding  uit.  Om  de kansen op regulier betaalde arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  te vergroten heeft de DAR ‘De Werkgroep’ opgericht. Binnen ‘De Werkgroep’ verzorgt deze groep medewerkers het beheer openbaar groen.

 Gemeentelijk belang
Als gemeente zijn we aandeelhouder van DAR. Het aandeel van Nijmegen bedraagt 74,6%.  Daarnaast zijn we klant van DAR. Jaarlijks sluiten DAR en gemeente Nijmegen (en  andere gemeenten in de regio)  een dienst- verleningsovereenkomst (DVO) voor de invulling van de uitvoerende taken. Het gegeven dat alle regiogemeenten zowel aandeelhouder als  klant van DAR zijn bevordert  een efficiënte regionale inzameling en verwerking van alle huishoudelijke afvalstromen.

Actualiteiten en risico's

DAR stelt zich tot doel met alle gemeenten minimaal de landelijk wettelijke doelstellingen te realiseren op het gebied van afvalscheiding en recycling. In 2019 hebben we 71,8% hergebruik gerealiseerd. Een volgende stap naar de doelstelling van 75% hergebruik is de gescheiden inzameling en verwerking van luiers en incontinentie-materiaal. Dit zal in 2021 zijn beslag moeten krijgen zodra de innovatieve verwerkingsinstallatie bij ARN uitvoerig is getest en voldoende is opgeschaald.
Om de voor 2025 ambitieuze doelstellingen van 90% en nog slechts 30 kilo restafval per inwoner per jaar te gaan realiseren, ontwikkelen we samen met Dar een nieuw afvalbeleidsplan voor de periode 2021-2025. Naast het principe van “de vervuiler betaalt” zetten we daarbij in op een verbetering van het serviceniveau voor bewoners om herbruikbare afvalstromen te kunnen scheiden én een verlaging van het serviceniveau op restafval. Met name bij bestaande en nieuw te ontwikkelen hoogbouw is er nog de nodige milieuwinst te behalen.
Naast de afval- en reinigingstaken verricht Dar ook de integrale uitvoering van een groot deel van het beheer van de openbare ruimte. Dus ook van het groen en het onderhoud aan de wegen. We stimuleren DAR om steeds verder te groeien in de integrale dienstverlening.
Bedrijfsmatig gezien is de toetreding per 2021 van de gemeente Mook en Middelaar als aandeelhouder van Dar een positieve ontwikkeling. Vanaf 2021 zal het gemeentelijk afvalbeheer daar plaatsvinden onder regie van Dar.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44