Paragrafen

Verbonden partijen

RVN@

Openbaar en gemeentelijk belang

De Rabobank en de zeven gemeenten in de regio zijn eind 2015 de community Rijk van Nijmegen (RvN@) gestart om in onderlinge samenwerking de vele kwaliteiten van het Rijk van Nijmegen aan elkaar te verbinden en te versterken.
De stichting RvN@ is een dynamische beweging van ondernemers, overheden, instellingen, investeerders en inwoners van het Rijk van Nijmegen. RvN@ heeft tot doel om innovatie en economische groei te stimuleren, mensen aan het werk te krijgen, meer studenten toegang te geven tot het bedrijfsleven en laat tegelijkertijd de sociale samenleving in het Rijk van Nijmegen meeprofiteren. De ambitie van RvN@ voor de periode 2020-2025 is:  
Het versterken van de innovatiekracht van het MKB in de regio Rijk van Nijmegen om een top regio van Nederland te worden.

Actualiteiten en risico's

1. In 2019 heeft het bestuur van RvN@ samen met Royal Haskoning DHV de stichting geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het netwerk van RvN@ als een grote meerwaarde wordt gezien door de deelnemers, evenals de verbindingen die RvN@ legt met onderwijs en andere sectoren. Ook kwamen enkele verbeterpunten uit de evaluatie naar voren die geleid hebben tot het opstellen van het meerjarenplan RvN@ 2020-2025.

2. De afgelopen jaren is in het bestuur en Raad van Advies van RvN@ afgesproken dat de 7 deelnemende gemeenten € 200.000,- bijdragen. In 2019 is afgesproken deze gezamenlijke bijdragen de komende jaren af te bouwen. Voor 2020 is deze bijdrage vastgesteld op € 180.000,-- en de jaren daarna op € 160.000,--. Vanuit de gemeente Nijmegen willen we hiervoor € 100.000,- in 2020; € 90.000,-- in 2021 en € 80.000,-- bijdragen.

3. De deelnemende gemeenten en Rabobank realiseren zich dat RvN@ financieel afhankelijk is van de subsidies en bijdragen die de betrokken partijen verstrekken. Het in het belang is van de continuïteit van de projecten dat RvN@ financiële zekerheid heeft over te verkrijgen subsidies en bijdragen voor meerdere jaren. Hiervoor willen de betrokken partijen voor meerdere jaren samen afspraken maken over de te verstrekken subsidies door de gemeenten aan RvN@ en de bijdrage door de Rabobank aan RvN@. In dit kader wordt een convenant opgesteld. Hierover vindt nog discussie plaats. Vanuit Nijmegen willen we een geleidelijke afbouw van de financiële bijdrage tot  € 80.000,- conform de begroting.

4. Doordat de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten en de Rabobank worden afgebouwd is de totale begroting van de Stichting RvN@ van  € 536.000,- in 2019 teruggebracht naar € 395.000,-- in 2020. De ambities blijven onveranderd hoog, waardoor dit enige creativiteit van de stichting vraagt.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44