Paragrafen

Verbonden partijen

ODRN

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
Het doel van de vorming van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is het bereiken van een hogere uitvoeringskwaliteit en meer efficiency van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) door de bundeling van deze taken in de regio.

Gemeentelijk belang
Alle deelnemende gemeenten hebben hun milieutaken ingebracht (verplichting vanuit het rijk). De gemeente Nijmegen heeft daarnaast, net als de provincie Gelderland en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen ook de uitvoering van de bouwtaken (Wabo-breed) ingebracht.  De ODRN geeft bovendien invulling aan de regionale crisisorganisatie omgevingszorg (milieubeheer en bouwbeheer). In landsdeel Oost zorgt de ODRN voor vergunningverlening, handhaving en toezicht voor de BRZO-bedrijven. Voor de zogenaamde complexe bedrijven in Gelderland stelt de ODRN het milieudeel van de omgevingsvergunning op.

Actualiteiten en risico's

  • Overschrijding van de begroting; De ODRN werkt outputgericht; als er meer aanvragen voor vergunningen komen dan begroot worden de  kosten in advisering, toezicht en handhaving ook hoger
  • Extra opdrachten die via circulaires van het ministerie naar gemeenten komen met de opdracht om mee te werken aan constructieve of brandveiligheids onderzoeken zoals bijvoorbeeld  breedplaatvloeren, brandveiligheid gevels etc. Dit zijn extra opdrachten met een verplichting om mee te werken hetgeen veelal tot extra kosten leidt.
  • Het werkplan 2021, waarin de ODRN de risico’s concretiseert,  is nog niet definitief. Nu ons land geconfronteerd wordt met het COVID-19-virus, is nog lastig in te schatten wat dit voor effecten gaat hebben voor de productie van de ODRN. Ook zaken als stikstof en PFAS kunnen van invloed zijn op bijvoorbeeld de woningbouwproductie en daarmee direct op de productie van de ODRN.
  • We vragen specifiek aandacht voor de bedrijfsvoering. Het ziekteverzuim is relatief hoog hetgeen leidt tot hogere kosten voor noodzakelijke inhuur.  Om hierin verbetering aan te brengen is een Ontwikkelagenda ODRN 2020-2021 vastgesteld waarin binnen drie thema’s 7 opgaven zijn benoemd waar de komende tijd aandacht aan wordt besteed. Hierin krijgt ook de aankomende Omgevingswet een plek.
Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44