Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

In 2021 zullen de gevolgen van corona nog effect hebben op onze stad en onze bewoners. We ondersteunen veel verschillende partijen in Nijmegen, zoals mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnswerk en zorgaanbieders, die werken met kwetsbare doelgroepen. We blijven in nauw contact met onze netwerkpartners en bewoners om te monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt. Als het nodig is, kunnen we extra inzetten om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

In 2021 zijn veel acties gericht op het verbeteren van de ondersteuning in de wijk. Dat is een belangrijk onderdeel van onze opgave Sociale Stad. We verbeteren het welzijns- en vrijwilligerswerk in de wijk. Dit baseren we op de nieuwe visie over een Sterke Sociale Basis. Daarnaast ontwikkelen we stadsdeelagenda’s,  preventieprogramma’s en een stedelijke gezondheidsagenda. Per stadsdeel leggen we hiermee specifieke accenten voor wijkontwikkeling. Dit doen we samen met de maatschappelijke organisaties en bewoners. Door slimmer te werken in de wijken kijken we bovendien naar de totale (gemeentelijke) inzet in de wijken met als doel onze dienstverlening efficiënter en effectiever te maken. Deze ambitie is gekoppeld aan de onderzoeksopdracht wijkgericht werken van de gemeenteraad.

We werken toe naar een gerichter preventief aanbod voor jeugdigen. De werkers in de wijk gaan meer samenwerken om  de drempel naar meedoen in de samenleving te verlagen en te ondersteunen bij  problemen in gezinnen. We organiseren 'buurtgezinnen' en meer samenhangende zorg in de wijk.  Wijkteams voor jeugd worden uitgebreid met ambulante hulpverleners en gaan werken als Brede Basisteams Jeugd en Gezin in de stadsdelen. De teams voor volwassenen volgen in 2022.
We werken samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan psychische hulp in de wijk. Professionals gaan samenwerken in een (preventief) netwerk voor mensen met complexere (psychische) problemen. Er komen meer woningen met zorg in de wijk. In opdracht van het Rijk nemen we de regie over een bovenregionaal expertisenetwerk, dat als doel heeft passende hulp te organiseren voor jeugdigen met zeer complexe problematiek waar dat regionaal niet lukt.

We gaan in 2021 concreet aan de slag met het volgende:

We hebben wijken met een vitaal & gezond leefklimaat waar inwoners zich thuis voelen en mee kunnen doen.

 • We verstrekken een opdracht voor de preventieprogramma’s 0-12 jaar in Noord, Dukenburg en Hatert.
 • We verstrekken een opdracht voor de stadsdeelagenda’s jeugd 12+ in alle stadsdelen.
 • We intensiveren vroegsignalering om zorg en welzijn sterker te koppelen in Oud West en Nieuw-West
 • We voeren de Toekomstagenda 2035 uit in Neerbosch Oost. In 2021 ligt het accent op voorzieningenniveau, werk/opleiding en strategisch woonprogramma.
 • We blijven na de herstructurering de integrale aanpak Kolpingbuurt uitvoeren, nu met de focus op kinderen en opvoeding, zorg en gezonde leefstijl, werk en dagbesteding en ontmoeten en groen.  
 • We bereiden de toekomstagenda Hatert/Kastelenbuurt voor en op basis daarvan een integrale aanpak voor dit gebied. Adviseren op ruimtelijke ontwikkeling Heemraadstraat (locatie vroegere basisschool).
 • We voeren het programma rondom positieve gezondheid uit in Lindenholt, i.s.m. City Deal.
 • We pakken (kamerverhuur)overlast aan in Centrum en Oost.
 • We gebruiken de ontwikkelagenda en het omgevingsplan om in Dukenburg een impuls te geven aan wijkeconomie, kwaliteit van voorzieningen, sociale samenhang en voorbereiding woningbouw.
 • We starten eind 2020 in Heseveld met het project Een Welkome Wijk. Dat is een actieonderzoek naar samenwonen in de wijk door mensen met én zonder (psychische) kwetsbaarheden. Het actieonderzoek richt zich op hoe we eventuele vooroordelen kunnen verminderen en hoe we met elkaar het onderlinge contact kunnen verbeteren en verder normaliseren.

We zorgen dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven, gezin en gezondheid en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Men heeft respect voor elkaar en ondersteunt elkaar .

 • We starten met de realisatie van de nieuwe gezondheidsagenda die in 2020 in afstemming met onze interne en externe partners wordt opgesteld.
 • We zijn in 2020 gestart met het visietraject Sterke Sociale Basis, in afstemming met (vertegenwoordigers van) bewoners en onze uitvoeringspartners. De visie op de sterke sociale basis en het bijbehorende subsidieafwegingskader worden in 2020 en 2021 verder uitgewerkt en definitief gemaakt, zodat we hier vanaf 2022 mee kunnen gaan werken
 • Eind 2020 wordt het beleidskader Dierenwelzijn en de uitvoeringsagenda vastgesteld. In 2021 starten we samen met onze partners met de uitvoering van deze agenda.
 • Het jaar 2020 gebruiken wij om breed input op te halen voor de actualisatie van de Regenboogagenda. In 2021 gaan we over tot de uitvoering van de nieuwe agenda.
 • In de aanloop naar de EuroGames, een meerdaags LHBTI-sportevenement dat in 2022 plaatsvindt in Nijmegen, zetten we samen met de provincie in 2021 een breed side-eventprogramma op.
 • We werken voor inclusie van mensen met een handicap samen met ervaringsdeskundigen toe naar uitvoeringspunten voor het Lokaal-Actieprogramma Inclusie VN-verdrag handicap.
 • We bereiden ons samen met regiogemeenten voor op de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering en de uitvoering ervan vanaf juli 2021. Hiervoor stellen we onder meer een lokaal beleids- en inkoopkader op. Met de nieuwe wet wordt onze regierol vergroot.
 • We realiseren 1 juli 2021 het Brede Basisteam Jeugd & Gezin.
 • We realiseren per 1 januari 2022 het Brede Basisteam Volwassenen.
 • We blijven het plan van aanpak voor ambulante begeleiding jeugd monitoren en scherpen dit verder aan, met onder andere een verder uitgewerkte richtlijn voor de afbakening en ureninzet van begeleiding.
 • We voeren in 2021 een nieuwe (regionale) aanbesteding uit voor nieuwe contracten voor de jeugd GGZ die vanaf 2022 ingaan.
 • We realiseren samen met zorgverzekeraars 10 wijk-GGZ-teams.
 • De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening wijzigt er 1 januari 2021. Bij de implementatie zoeken we  de aansluiting met de proactieve en laagdrempelige Nijmeegse aanpak bij (dreigende) financiële problemen. Door de wijziging komt er een wettelijke grondslag voor het project vroegsignalering om gegevens uit te wisselen met bepaalde schuldeisers. Ook wordt in de wet vastgelegd welke gegevensuitwisseling mogelijk is voor het besluit over de toegang tot schuldhulpverlening tot aan het maken van het plan van aanpak.
 • We implementeren de wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Op basis van deze wet kunnen gemeenten de rechtbank adviseren of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder.
 • We nemen de regie op kwaliteit en inzet van bewindvoering door het afsluiten van een convenant met bewindvoerders waarin samenhangende afspraken worden gemaakt.

We zorgen dat kinderen en volwassen zo veel mogelijk in een (veilige) thuissituatie kunnen leven. We versterken inwoners en gezinnen die de basis van het bestaan niet (meer) op orde hebben of deze dreigen te verliezen.

 • We zijn opdrachtgever en medeontwikkelaar van een bovenregionaal expertisecentrum/netwerk in Gelderland. Dat biedt consultatie en advies en helpt bij het organiseren van passende hulp en kennisdeling voor een zeer kleine groep kinderen en jongeren, voor wie het niet lukt om passende hulp te organiseren.
 • Er komt een pleegzorgcampagne van 1 oktober 2020 tot eind 2021, gericht op enerzijds het aanspreken van potentiele pleegouders door het flexibel aanbieden van weekend, vakantie, deeltijd en voltijdpleegzorg, en anderzijds het behoud van huidige pleegouders door het uiten van waardering en heldere informatie en ondersteuning te bieden.
 • We zijn mede-uitvoerder van de bovenregionale Verbeteragenda Jeugdbescherming, wat inhoudt dat wij met de ketenparters één visie op veiligheid ontwikkelen en deze borgen met samenwerkingsafspraken in de praktijk.
 • We zorgen voor een nieuwe visie en aanpak op huiselijk geweld kindermishandeling.
 • We starten met de bouw van de zorgwoningen voor dak- en thuislozen met zware psychische/psychosociale problematiek in Nijmegen-Noord en in de Weezenhof.
 • We breiden het aantal trajecten Housing First verder uit.
 • We breiden het aantal beschermdthuisplekken verder uit en brengen het aantal beschermdwonenplekken, waar mogelijk, verder terug.
 • We maken concrete afspraken over de regionale samenwerking voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2022.

Lasten & baten

Lasten

226

27,2 %

Baten

10

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44