Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

Veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Vrijval reservering volumegroei zorg in gemeentefonds

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Diverse meldingen wijkaccommodaties

-81

-81

-81

-81

Nieuwe taakmutaties gemeentefonds

Overgangsrecht Wlz-indiceerbaren met Fokus Woning

-5

-6

-5

-9

Inburgering

-279

-620

-682

-682

Toezicht voorschoolse educatie

-7

Totaal

-1.872

-2.207

-2.268

-2.272

Middelen volumegroei zorg
In 2019 is afgesproken om in de begroting middelen te reserveren om toekomstige volumestijging in het zorgdomein op te vangen. Volumestijgingen moeten vanaf 2020 worden opvangen uit het accres van de algemene uitkering. Voor elke jaartranche houden we rekening met een volumestijging van € 1,5 miljoen. De middelen uit de jaartranche 2021 voegen we nu toe aan het programma.

Diverse meldingen wijkaccommodaties
Dit betreft een claim van € 81.000 structureel vanaf 2021. Het betreft onder andere hogere schoonmaakkosten en lagere horecabaten. We kunnen dit financieel niet opvangen binnen het programma.

Overgangsrecht Wlz-indiceerbaren met Fokus Woning

De algemene uitkering wordt vanaf 2020 verhoogd vanwege het aflopen van het overgangsrecht van Wlz-indiceerbaren die bewoner zijn van een Fokus-woning. Fokus-bewoners ontvangen in hun woning hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen.

IU Inburgering

Op 1 juli 2021 treedt de wet Inburgering in werking. Nijmegen ontvangt in 2020 een incidenteel bedrag van €352.000 voor de kosten van de invoering van deze wet. Voor de uitvoeringskosten ontvangt Nijmegen structurele middelen in het gemeentefonds: €279.000 voor 2021, €620.000 voor 2022 en €682.000 voor 2023. Naar verwachting wordt deze integratie-uitkering vanaf 2022 overgeheveld naar de algemene uitkering.

Toezicht voorschoolse educatie

Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering voor 2020 en 2021 een aanvullende bijdrage vanwege het toezicht op voorschoolse educatie. De bijdrage houdt verband met de uitbreiding van de bestaande taak
van de GGD als (eerstelijns) toezichthouder. Ook voor 2022 en verder ontvangen gemeenten
middelen. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier de middelen vanaf dat jaar
beschikbaar worden gesteld, opnieuw via de algemene uitkering of via een specifieke uitkering.

Lasten & baten

Lasten

226

27,2 %

Baten

10

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44