Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Samenwerkingen en verbonden partijen

Samenwerkingen en verbonden partijen

We werken samen met bewoners, netwerkpartners en andere programma’s binnen de gemeente aan onze doelstellingen. We vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in de wijk en bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in de stad. We hebben de laatste jaren geïnvesteerd in de samenwerking met bewoners, bewonersorganisaties en met maatschappelijke bewonersbedrijven (zoals BUUR, Wijkatelier, Wijkfabriek). Deze samenwerking kan variëren van informeren tot co-creatie. We geven onder andere subsidies aan bewonersmagazines en wijkwebsites.

We werken samen met een groot aantal maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen. We hebben subsidierelaties met een aantal grote welzijnsinstellingen zoals Bindkracht 10 en Sterker voor onder meer de uitvoering van welzijnswerk in de wijk. Ook geven wij opdracht aan Sterker voor de uitvoering van de Sociale Wijkteams, die onder andere verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar Wmo/Jeugdhulp. We werken samen met de GGD voor o.a. de inzet van jeugdartsen, het bestrijden van infectieziekten en de toegang tot beschermd wonen. We subsidiëren grote zorginstellingen voor maatschappelijke opvang. Op grond van de Wmo en de Jeugdwet kopen we regionaal zorg in bij een groot aantal aanbieders die zorg leveren op het gebied van beschermd wonen, ambulante Wmo, huishoudelijke hulp, ambulante jeugdhulp en jeugdzorg met verblijf. We werken nauw samen met onderwijsinstellingen, woningcorporaties, verzekeraars en het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

In 2020 hebben we de samenwerking met huisartsen geïntensiveerd. Huisartsen zijn onder andere verantwoordelijk voor verwijzing naar de Jeugdwet en naar de volwassenen GGZ. Om de veiligheid van onze inwoners te kunnen waarborgen werken we intensief samen met Veilig Thuis, waar kindermishandeling en huiselijk geweld gemeld kunnen worden. We subsidiëren verschillende gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook werken we samen met politie en justitie.

Verder werken we samen met  andere programma’s om gezamenlijk tot een integrale aanpak te komen. Andere werkzaamheden, zoals het Overleg Passende Hulp en de Jeugdbeschermingstafel, voeren we samen met regiogemeenten van het Rijk van Nijmegen uit.

Lasten & baten

Lasten

226

27,2 %

Baten

10

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44