Werk en Inkomen

Wat willen we komend jaar bereiken?

Wat willen we komend jaar bereiken?

We willen dat alle Nijmegenaren kunnen participeren, bij voorkeur door werk. Wanneer er sprake is van werkloosheid, bieden we ook in 2021 vanuit WerkBedrijf intensieve begeleiding en zetten we instrumenten in zoals loonkostensubsidies, jobcoaching, proefplaatsingen of (om)scholingen. De kandidaat staat centraal. Professionals van Inkomen, sociale wijkteams en WerkBedrijf werken steeds meer en nauwer met elkaar samen om een voor de kandidaat effectieve integrale aanpak te ontwikkelen, die leidt naar werk of een andere passende vorm van participatie.  

De impact van corona op Werk & Inkomen is groot. Het aantal werklozen, bijstandscliënten en mensen met geldzorgen en behoefte aan inkomensondersteuning,  loopt op en de verwachting is, dat deze stijging doorzet. Corona brengt bovendien met zich mee: de uitvoering van de opeenvolgende TOZO–regelingen , afhankelijk van een volgende golf,  inzet voor de crisisorganisatie, extra ondersteuning van en afstemming met (vrijwilligers-)organisaties, die zich bezig houden met armoedebestrijding en de aanpak van geldzorgen. Daarnaast gaat corona ook het werk van externe partijen, zoals onder andere WerkBedrijf en Bindkracht10  beïnvloeden en zal nieuwe oplossingen en creativiteit in de samenwerking en de uitvoering vragen.

De huidige arbeidsmarkt laat zien dat het noodzakelijk is dat mensen zich blijven ontwikkelen om aan werk te komen en te blijven. We trekken samen op met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven om voor onze inwoners de goede stappen te zetten. We zijn in dit kader gestart met het maken van een gezamenlijke regionale uitvoeringsagenda voor 2021 en de jaren daarna, waarin deze ambitie verder concreet wordt gemaakt.

Armoede- en schuldensituaties voorkomen we zo veel mogelijk door beginnende problematiek zo vroeg mogelijk te signaleren en op te pakken. Hiervoor leggen we verbinding met het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. Via het project ‘vroegsignalering’ sporen we zo mensen met betalingsachterstanden op en bieden hen laagdrempelige hulp.

We gaan in 2021 concreet aan de slag met het volgende:

 • We stimuleren deeltijdwerk door uitkeringsgerechtigden met wisselende inkomsten financiële stabiliteit te bieden met het 'Huishoudboekje'.
 • Door de lokale afspraken met WerkBedrijf zorgen wij voor een goede uitvoering van het regionaal arbeidsmarktbeleidsplan ‘Werk Voorop!’ en laten wij deze aansluiten op de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo houden wij driegesprekken met de werkzoekende en WerkBedrijf, nemen wij uitkeringsgerechtigden die gebaat zijn bij een vast contactpersoon (zoals zorgjongeren) weer op in de vaste caseload van een klantmanager en zetten wij de 'Versnelling' in om werkzoekenden snel en duurzaam aan het werk te helpen.
 • Samen met het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg implementeren we de nieuwe Wet inburgering 2021. Met ingang van deze wet zijn wij verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen van de inburgeringsplichtige. Dit houdt in dat wij gedurende ten minste de eerste 6 maanden de vaste lasten inhouden op de bijstandsuitkering. Bovendien bieden we begeleiding en voorlichting met als doel dat de inburgeringsplichtige financieel zelfredzaam is na 6 maanden.
 • We bieden in nauwe samenwerking met WerkBedrijf uitkeringsgerechtigden die buiten beeld raakten of dreigden te raken extra aandacht en begeleiding. Dit met als doel hen in beweging te helpen, bij voorkeur naar betaald werk. Dit doen we onder andere door inzet van participatiecoaches en de aanvullende aanpak werk en inkomen.
 • We versterken de positie van het LeerWerkloket en breiden deze uit. Hierin zorgen we voor een goede verbinding met het Skills Hub waarin competenties en vaardigheden centraal staan.
 • We zetten ons vanuit het stimuleringsprogramma 'Perspectief op Werk' van het ministerie van SZW extra in om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar werk. De coronacrisis maakt dat de projecten worden herijkt of uitgebreid om deze aan te laten sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt.
 • We zorgen voor een goede implementatie van de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 2021. Met de vernieuwde systematiek wordt de beslagvrije voet door alle schuldeisers, waaronder de gemeente, op dezelfde manier berekend en vastgesteld waardoor inwoners verzekerd zijn van het bestaansminimum.
 • We vereenvoudigen de toegang tot onze inkomensondersteunende regeling voor minima door het realiseren van één (digitale) toegangspoort waar alle regelingen aangevraagd kunnen worden.
 • We vergroten het bereik van onze inkomensondersteunende regelingen onder de doelgroep minima.  
 • We voeren de pilot toeslagencheck uit waarmee we zorgdragen voor correct gebruik van landelijke toeslagen door mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet.
 • We nemen deel aan twee consortia die zijn opgesteld in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het eerste consortium richt zich op de link tussen armoede en gezondheid, het tweede op het vinden van mensen met een laag inkomen uit werk.

Lasten & baten

Lasten

183

22,0 %

Baten

106

12,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44