Taakvelden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • achterstandenbeleid;
 • gebruik voorschoolse voorzieningen onder peuters stimuleren
 • sociaal medische indicatie
 • coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
 • leerlingenvervoer;
 • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten en regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) voortijdig schoolverlaters
 • volwasseneducatie
 • tegengaan segregatie, bevorderen van integratie, afstemming inschrijving en toeleiding scholen
 • schoolbegeleiding
 • algemene onderwijsaangelegenheden onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
 • uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);
 • peuterspeelzalen;
 • leerling-zorg en leerlingbegeleiding;
 • natuur en milieueducatie

Tot dit taakveld behoort niet:

 • kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
 • facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.

Financieel overzicht

€14.104

€7.405

rek. 2019

€15.683

€7.596

begr. 2020

€14.881

€6.853

begr. 2021

€14.764

€6.853

begr. 2022

€14.665

€6.853

begr. 2023

€14.665

€6.853

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten1.7652.1151.0591.0591.0591.059
60595 OAB3.6313.7793.3523.2533.1543.154
60596 Aangepast vervoer1.3861.4391.4661.4661.4661.466
60605 Volwasseneneducatie WEB1.0751.1771.1311.1311.1311.131
60634 Peuterwerk4.1634.6475.5455.5455.5455.545
67028 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv2.0842.5262.3282.3102.3102.310
Totale lasten14.10415.68314.88114.76414.66514.665
Baten
60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten1.8811.9811.2381.2381.2381.238
60595 OAB1.0381.0001.0001.0001.0001.000
60596 Aangepast vervoer299999
60605 Volwasseneneducatie WEB1.0961.0481.0481.0481.0481.048
60634 Peuterwerk3.2493.5583.5583.5583.5583.558
67028 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv14000000
Totale baten7.4057.5966.8546.8546.8546.854
Saldo van lasten en baten6.700 N8.087 N8.027 N7.910 N7.811 N7.811 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

49

Arnhem

50

Eindhoven

41

Enschede

32

Groningen

47

Leiden

71

Maastricht

21

Tilburg

40

Gemiddelde benchmark

43

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

6 N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2021

 2022

 2024

Geen financiële mogelijkheden opgenomen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

14.880

44,3 %

Baten

6.854

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44