Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

Veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Aanpak verkeersonveilige punten

-200

-200

-200

-200

Gratis bewaakte fietsstalling station

-50

-50

-50

-50

Regionaal mobiliteitsfonds

-230

-230

-230

-230

Beheer en onderhoud recreatievoorzieningen

-100

-100

-100

-100

Verlagen budget onkruidbestrijding

100

100

100

100

Totaal

-480

-480

-480

-480

Verkeersonveilige punten
Op basis van een analyse van de verkeersonveilige punten in Nijmegen stellen we een actieplan met verbetermaatregelen op voor de 10 belangrijkste punten.

Gratis bewaakte fietsenstalling station
De stalling van de NS onder het centraal station is een betaalde fietsenstalling. Rondom het station worden veel fietsen geparkeerd en dat geeft overlast. Met NS is overleg geweest om de fietsenstalling gratis in te zetten om de overlast door wildstallen te verminderen. De eerste 24-uur gratis fietsparkeren in bewaakte stallingen wordt bekostigd door NS, provincie en gemeente, elk voor 30%.  Dat houdt voor de gemeente Nijmegen een uitzetting in van € 50.000.

Regionaal mobiliteitsfonds

Nijmegen draagt bij aan het regionale Mobiliteitsfonds. Hiervoor is in 2019 en 2020 budget ter beschikking gesteld. Het gaat nu om een structurele bijdrage van € 230.000.

Beheer en onderhoud recreatievoorzieningen
Steeds meer inwoners van Nijmegen weten de Waalstranden te vinden om te recreëren. Met de partners in deze gebieden is afgesproken dat Nijmegen de kosten voor de reiniging en (een deel van het onderhoud) voor haar rekening neemt. Voor het beheer en onderhoud van recreatievoorzieningen is extra structureel budget nodig van € 100.000.

Verlagen budget onkruidbestrijding
We kunnen een besparing realiseren op het verwijderen van onkruid in verhardingen (trottoirs, wegen en parkeervakken). We willen onderzoeken waar dit mogelijk is zonder dat dit tot problemen leidt; vraaggestuurd werken is daarbij mogelijk een werkwijze. We nemen vanaf 2021 taakstellend een bedrag van € 100.000 op. Dit betreft 1/8 van het totale budget voor onkruidbestrijding.

Lasten & baten

Lasten

49

5,8 %

Baten

22

2,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44