Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

Veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

impuls:

Kapitaallasten Winkelsteeg/Kanaalzone en Stationsgebied

nb

nb

nb

Winkelcentrum en station Dukenburg

-125

-75

regulier:

Implementatie Omgevingswet

-510

Tekorten en ontwikkelprogramma ODRN

-287

Hogere onderhoudskosten vastgoedportefeuille

-1.950

-1.950

-1.890

-1.890

Kamerverhuurbeleid

-320

Analyse/onderzoek vastgoedportefeuille

-150

-150

-150

-150

Afboeken exploitaties verkochte panden

-79

-79

-79

-79

Opstellen regionale versted.strategie

-30

Informatie en onderzoek wonen (correctie 2023)

60

Totaal

-3.451

-2.254

-2.059

-2.119

Kapitaallasten Winkelsteeg/Kanaalzone en Stationsgebied
De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen vanuit de impulsmiddelen worden toegevoegd aan de programmabegroting.

Winkelcentrum en station Dukenburg
Voor het Winkelcentrum en station Dukenburg nemen we € 2 ton impulsgeld op verdeeld. Dit is bedoeld voor procesgeld en “handgeld” om de planvorming voor elkaar te krijgen. € 125.000 wordt opgenomen in 2021 en € 75.000 in 2022.

Implementatie Omgevingswet
Om de implementatie van de Omgevingswet per 1-1-2022 te kunnen realiseren, maken we ook ná 2020 nog extra kosten. We schatten het tekort na het Koersdocument in ter hoogte van € 510.000  en komen bij toekomstige rapportagemomenten terug op de ontwikkeling in de komende jaren.  

Tekorten en ontwikkelprogramma ODRN
De raad heeft op 1 april 2020 ingestemd met de voorstellen van de ODRN om de tarieven te verhogen en om budget in te zetten voor een ontwikkelprogramma. Dit leidt voor 2021 naar schatting tot een tekort van € 287.000. In 2021 dekken we de voorstellen uit extra legesinkomsten van € 600.000. Deze zijn met het raadsvoorstel in april 2020 al in de begroting verwerkt. 

Hogere onderhoudskosten vastgoedportefeuille

Grootste knelpunt is het op peil houden van het onderhoudsniveau van onze panden. Om gebouwen functioneel te houden, heeft in 2020 de laatste onttrekking uit de reserve onderhoud plaatsgevonden. De reserve is nu leeg. Om het onderhoudsniveau vanaf 2021 op een voldoende niveau te houden, is structureel € 1,9 miljoen extra nodig. Wij werken onze voorstellen voor het energieneutraal maken van onze vastgoedportefeuille verder uit.

Kamerverhuurbeleid en bestuurlijke boetes kamerverhuur
De geraamde opbrengsten van € 180.000 uit geïnde bestuurlijke boetes in 2020 zijn niet ontvangen door het besluit om de handhaving van het kamerverhuurbeleid naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken tijdelijk stop te zetten. Na uitspraak in het hoger beroep met betrekking tot het kamerverhuurbeleid, willen we in 2021 de handhaving van illegale kamerverhuur opnieuw oppakken.

Analyse/onderzoek vastgoedportefeuille
Dit betreft een administratieve correctie van een a-structurele melding voor het jaar 2020 die bij de stadsbegroting 2020-2023 als structureel verwerkt is. De € 150.000 is voor het boekjaar 2020 gerealiseerd.

Afboeken exploitaties verkochte panden
Het negatieve exploitatieresultaat van de verkoop van Vastgoedpanden bedraagt € 79.000.

Opstellen regionale verstedelijkingsstrategie
Voor de uitvoering van de getekende Woondeal moet er een regionale verstedelijkingsstrategie worden opgesteld. Hiervoor maken we € 30.000 aan externe kosten.  

Informatie en onderzoek wonen (correctie 2023)
Het woningmarktonderzoek WoON vindt om de drie jaar plaats. Hiervoor is abusievelijk in 2023 € 60.000 opgenomen. Dit bedrag kan vervallen.

Lasten & baten

Lasten

130

15,7 %

Baten

122

14,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44