Paragrafen

Investeringen

Nieuwe investeringen

In onderstaande tabel hebben we per programma aangegeven welke investeringen we willen gaan doen. Daarna volgt per investering een toelichting.

Nieuwe investeringen

bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

Impuls

Stationsgebied

Wonen en SO

875

875

875

875

3.500

Winkelsteeg/Kanaalzone

Wonen en SO

1.750

1.750

1.750

1.750

7.000

Extra investering binnenstad

Economie en Toerisme

2.000

2.000

4.000

Vervangen trekkenwand Schouwburg

Cultuur en cult.erfgoed

3.535

3.535

Groot onderhoud en verbouwing Schouwburg

Cultuur en cult. erfgoed

1.000

1.000

Regulier investeringsplan

Vervanging Toezichtcamera's

Veiligheid

75

75

Fietsparkeren in Kelfkensbos

Bereikbaarheid

750

750

1.500

Fietsparkeren in Kelfensbos; dekking

Bereikbaarheid

-750

-750

-1.500

Parkeerdek Kelfkensbos

Bereikbaarheid

1.000

1.450

2.450

Baggeren havens

Bereikbaarheid

1.100

1.100

Omvormen 30km wegen binnenstad

Bereikbaarheid

100

200

200

200

700

Herinrichten Voorstadslaan

Bereikbaarheid

150

150

Aanpak laatste wegvak Graafseweg

Bereikbaarheid

800

800

Snelfietsroutes

Bereikbaarheid

1.000

1.000

1.000

1.500

4.500

Renovatie Rijksmonument Valkhofpark

Wonen en SO

800

300

1.100

Plansoftware Omgevingswet

Wonen en SO

50

20

70

Regelsoftware Omgevingswet

Wonen en SO

30

30

Rotonde Stationsstraat

Wonen en SO

2.000

2.000

Afronding project ondergrondse afvalcontainers

Openbare ruimte

250

250

Maatregelen luchtkwaliteit

Openbare ruimte

200

700

900

Verlichting buitensport

Sport

200

200

Bulkkrediet Bedrijfsinvesteringen

Financiën

250

250

250

250

250

1.250

Totaal

580

14.655

9.825

4.275

5.275

34.610

Stationsgebied
De eerste fase van de gebiedsontwikkeling wordt dit jaar voor versnelling en financiële ondersteuning een verzoek ingediend voor subsidie vanuit de WoningBouwImpuls-middelen (WBI). Dit in het kader van de recent gesloten Woondeal. In totaal gaat het hierbij om circa 650 woningen en circa 25.000 m2 BVO-werken. Voor de uitvoering van de eerste fase is gemeentelijke cofinanciering nodig.

De benodigde cofinanciering bedraagt 5 miljoen euro. Dit blijkt uit de uitgevoerde business case. Gemeentelijke middelen voor deze gebiedsontwikkeling kunnen in gelijke delen worden verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2024. Het gaat hierbij met name om infrastructurele uitgaven. Uitgangspunt is een gemeentelijke investering van 3,5 miljoen euro naast een gevraagde bijdrage van de provincie van 1,5 miljoen euro.

Winkelsteeg/Kanaalzone
Voor de eerste fase van deze projecten wordt nog dit jaar een aanvraag ingediend voor subsidie vanuit de WoningBouwImpuls-middelen (WBI). Dit in het kader van de recent gesloten Woondeal. In deze eerste fase gaat het om circa 1300 woningen en 40.000m2 BVO-werken. Voor deze eerste fase is een gemeentelijke cofinanciering nodig.

De benodigde cofinanciering bedraagt 10,5 miljoen euro. Dit blijkt uit de uitgevoerde business case. Uitgangspunt is een gemeentelijke investeringsbijdrage van 7 miljoen euro naast een verwachte bijdrage van de provincie van 3,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om infrastructurele uitgaven. De gemeentelijke investeringsmiddelen voor deze gebiedsontwikkeling kunnen in gelijke delen worden verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2024.

Extra investering binnenstad
Corona heeft een groot effect op de ondernemers van de binnenstad en leidt tot vragen over de weerbaarheid van onze binnenstad. De binnenstad is de (bijna) grootste werkgever en is bepalend als het gaat om de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Daarnaast biedt ze relatief veel werk aan de meer praktisch opgeleiden. Daarom is het belangrijk dat het voorzieningenniveau op peil blijft.  We bezinnen ons op de functies van de binnenstad en de onderlinge verdeling daartussen. Dit leidt tot een actieagenda voor de binnenstad die voor de korte en lange termijn voor een duurzaam weerbare binnenstad moet zorgen waar verschillende functies elkaar versterken.  We kiezen voor een extra investering in de binnenstad met vergroening van de openbare ruimte, meer ruimte voor ontmoeten, duidelijke routering en de ontwikkeling van het Valkhofkwartier. In totaal maken we in 2021 en 2022 extra investeringsbudget voor de agenda voor de binnenstad vrij ter hoogte van 4 miljoen euro.

Vervangen trekkenwand Schouwburg

Het gebouw van de schouwburg stamt uit 1961 en kent acute problemen met betrekking tot gebouwgebonden en theatertechnische installaties, achterstallig onderhoud en logistieke knelpunten. Het gebouw is matig toegankelijk voor mindervaliden en voldoet niet aan alle eisen en (veiligheids)regelgeving van deze tijd. De afgelopen maanden is op basis van een probleemanalyse gewerkt aan een masterplan voor de schouwburg.

Het meest urgente probleem is de theatertechnische installatie oftewel de trekkenwand. Na het laatste incident met de trekkenwand in de zomer 2019, waarbij de situatie zo ernstig was dat de voorstelling werd afgelast, is opdracht gegeven om de situatie te analyseren en aan te geven of het gebruik van de trekkenwand nog verantwoord is.  De bevindingen zijn dusdanig ernstig dat volledige vervanging van de theatertechniek noodzakelijk is. De installatie kan tot aan de vervanging (ongeveer 1,5 jaar) wel veilig worden gebruikt. Hierbij moet de Schouwburg wel extra maatregelen nemen. Benodigde investeringen bedragen 3,535 miljoen euro. Andere gebouwgebonden kosten met betrekking tot achterstallig onderhoud en renovatie schuiven we door. Het budget dat voor het jaarlijkse onderhoud van de trekkenwand nodig is - 30.000 euro - is bij het programma als een melding meegenomen.

Groot onderhoud en verbouwing van de Schouwburg
De fase voor groot onderhoud en verbouwing van de Schouwburg moeten we nog verder uitwerken in verschillende scenario’s. We hebben onderzocht of het mogelijk is delen van de renovatie naar voren
te halen. Vooralsnog lijkt het erop dat de meest noodzakelijke vervangingen (zoals elektra, riolering) niet naar voren kunnen worden gehaald, omdat daarvoor eerst een visie op het toekomstig gebruik van de ruimtes nodig is. Aanpassing van de theaterzaalgebonden onderdelen kan wel naar 2021 gehaald worden.

Vervanging toezichtcamera's
In Nijmegen maken we gebruik van toezichtcamera's. Dat is in het belang van de openbare orde , waaronder het voorkomen van strafbare feiten die van invloed zijn op de orde en rust in Nijmegen. Oorspronkelijk hingen er alleen toezichtcamera's in de Stationstunnel (met het oog op het onveiligheidsgevoel van gebruikers). Daar zijn vanaf 2012 het Kronenburgerpark en sinds eind 2017 het gebied Molenstraat-Vlaamsegas-Tweede Walstraat-Eilbrachtstraat bijgekomen. Die laatste twee vooral om de impact van drugsoverlast tegen te gaan. De gemeenteraad ontvangt periodiek de evaluaties (de laatste keer eind 2019), die telkens nut en noodzaak aantonen.

Gelet op het inmiddels duurzame karakter van cameratoezicht op deze plaatsen, moeten we rekening houden met regelmatig terugkerende investeringskosten in verband met vervanging van afgeschreven apparatuur en bijbehorende technologische vernieuwingen. Het gaat om een vierjaarlijks investeringsbedrag van 75.000 euro voor vervanging van alle bestaande toezichtcamerasystemen. De bijbehorende exploitatielasten voor onderhoud en beheer bedragen jaarlijks circa 15.000 euro. Uitstel van deze investering is onverstandig gezien het risico van uitval van de bestaande camerasystemen.

Fietsparkeren in Kelfkensbos
Voor de ombouw van de parkeergarage Kelfkensbos voor fietsparkeren is een krediet van 1,5 miljoen euro nodig. De kapitaallasten dekken we uit taakveld Parkeren, programma Bereikbaarheid.

Parkeerdek Kelfkensbos
Het dak van parkeergarage Kelfkensbos lekt al geruime tijd. Op dit moment zijn er, in afwachting van de plannen vanuit het Valkhofkwartier, tijdelijke maatregelen getroffen om problemen door lekkages te voorkomen. Het is noodzakelijk dat er een permanente oplossing komt. Deze oplossing is het vervangen van de dakbedekking. Dat is een kostbare aangelegenheid, omdat de gehele natuursteenbestrating van het plein moet worden verwijderd en na het vervangen van de dakbedekking weer moet worden teruggeplaatst.

Baggeren havens
Om de haven bereikbaar en interessant te houden voor bedrijven die de regio veel werkgelegenheid bieden, is het nodig de haven te baggeren. Baggeren is zeer prijzig. De bagger moet worden afgevoerd en gestort.  We doen dit in samenwerking met provincie en het Rijk. Het baggeren kost naar verwachting in totaal 2,6 miljoen euro waarvoor we nu 1,1 miljoen euro beschikbaar stellen. We onderzoeken de mogelijkheden voor aanvullende financiering vanuit provincie en/of het Rijk.

Omvormen 30-kilometerwegen in de binnenstad
We willen de wegen Kelfkensbos, Voerweg, Waalkade-West, Veemarkt en het eerste deel van de Bisschop Hamerstraat omvormen naar 30 km per uur. Hiervoor is in 2021 een bedrag van 100.000 euro en van 2022 tot en met 2024 jaarlijks 200.000 euro nodig.

Herinrichten Voorstadslaan
De Voorstadslaan is een 30-kilometerweg en wordt zeer intensief gebruikt, veelal door geen-wijkverkeer (75%). We willen op een sobere manier de straat herinrichten om daarmee de verkeersintensiteit te verlagen. Hiervoor is eenmalig in 2021 150.000 euro nodig.

Aanpak laatste wegvak Graafseweg
Voor de aanpak van het laatste wegvak van de Graafseweg is in 2021 eenmalig 800.000 euro nodig.

Snelfietsroutes
Uit de fietstellingen blijkt dat het aantal fietsers sterk toeneemt. Daarnaast verwachten we dat het aantal fietsers zowel door het ingezette mobiliteitsbeleid als door de groei van de stad de komende jaren blijft toenemen. Ook de diversiteit aan type fietsen neemt toe. Om de fietskwaliteit te verbeteren of tenminste op peil te houden is in totaal 10 miljoen euro nodig voor de periode 2021 tot en met 2025, uitgesmeerd in delen van 2 miljoen euro per jaar. We hebben voor 2021 tot en met 2023 reeds 0,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor fietsprojecten (in totaal 1,5 miljoen euro). Verder is er een reële verwachting van provinciale subsidiemiddelen van in totaal 2,5 miljoen euro voor 2021 tot en met 2025. Daarna resteert er een tekort van 6 miljoen euro. We willen dit als volgt inzetten: 1 miljoen euro per jaar in 2021 tot en met 2023 en 1,5 miljoen euro per jaar in 2024 en 2025.

Renovatie rijksmonument Valkhofpark
Het Valkhofpark met de daarin gelegen archeologische monumenten (Barbarossaruïne, Nikolaaskapel en de noordwestelijke hoektoren) moet gerenoveerd worden. Hoewel van het Rijk subsidie van 800.000 euro is ontvangen, is in de meest sobere minimale variant aanvullend 1,1 miljoen euro nodig. Over de vraag of voor deze renovatie ook provinciale middelen beschikbaar worden gesteld, hopen we in 2021 duidelijkheid te krijgen.

Plan- en regelsoftware Omgevingswet
Voor implementatie van de Omgevingswet zijn investeringen nodig in plan- en regelsoftware. Deze investeringen zijn noodzakelijk vanwege de wettelijke verplichting en hebben daarom een hoge prioriteit.

Rotonde Stationsstraat
In het kader van de gebiedsontwikkelingen Knoop 38 en de realisatie doortrekking en verbreding A15 is in 2017 het initiatief opgepakt om te kijken of de verkeersstructuur Afslag 38 voldoende robuust is om deze ontwikkelingen te kunnen bedienen. Met de studie naar de verkeersoplossing Afslag 38 is duidelijk geworden dat ook de rotonde Stationsstraat inclusief een groot deel van de fietsinfrastructuur Griftdijk aangepakt moet worden. Dit om vastlopen van toekomstig verkeer te kunnen voorkomen. Nijmegen maakt in het kader van de totale verkeersaanpak afspraken met de gemeente Overbetuwe en de provincie. Er is op dit moment sprake van een tekort in de bijdrage van Nijmegen van 2 miljoen euro. Dit geldt voor 2022.

Afronding project ondergrondse afvalcontainers

De ondergrondse containers zijn volledig geplaatst. Er worden in 2020 nog aanvullende kosten in rekening gebracht voor archeologisch onderzoek dat is verricht bij de plaatsing van de containers. Er is een aanvullend krediet van 250.000 euro noodzakelijk. Dit zijn onvermijdelijke kosten.

Maatregelen luchtkwaliteit
De middelen die als investeringsbudget (Milieuzone 500.000 euro) beschikbaar zijn voor de invoering en beheer van de milieuzone, zetten we in voor de uitvoering van het maatregelenprogramma luchtkwaliteit. Bovenop de beschikbare 500.000 euro is 900.000 euro extra investeringsbudget nodig voor de invoering van een milieuzone voor brom- en snorfietsen en drie zones zero emissie stadslogistiek (2023: 200.000 euro en 2024: 700.000 euro). Hiertoe is aan uw raad een separaat raadsvoorstel aangeboden. Aan deze investering is vanaf 2025 een uitzetting in de exploitatie gekoppeld van structureel 300.000 euro.

Verlichting buitensport
We zien de druk op sportpark Staddijk-Noord steeds meer oplopen. We zien de afgelopen jaren een gestage groei van de HSV de Hazenkamp. Ook is de studenten honk- en softbalvereniging actief op het sportpark. Effect hiervan is dat de druk op de faciliteiten toeneemt. Met deze extra investering in verlichting volstaat de ruimte voor de verenigingen en geven we invulling aan de buitensportnota.

Bulkkrediet Bedrijfsinvesteringen
Als organisatie streven we naar optimale wendbaarheid en juiste dienstverlening, om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving. Daar waar de dienstverlening nu analoog/op papier/complex voor gebruikers is, maken we dit digitaal, toegankelijk en gebruiksvriendelijker. De coronacrisis maakt duidelijk dat, naast persoonlijke dienstverlening, onze stad 24 uur per dag, 7 dagen per week diensten en producten wil kunnen afnemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technologische voorzieningen in de vorm van software, sensors, enzovoort. De inzet van goede en juiste data wordt belangrijker om te kunnen analyseren, scenario’s en prognoses te maken. Uiteraard blijven aanpassingen van systemen op wet- en regelgeving nodig en vraagt vervanging en het up-to-date houden van systemen aandacht. We willen ook informatie veilig en privacyproof werken. Dat vraagt voortdurend aanpassingen om de risico’s van cybercriminaliteit te beperken. Al deze veranderingen zijn niet meer mogelijk binnen het huidige beschikbare budget en zijn onontkoombaar.  Dit noodzaakt het ophogen van het jaarlijkse budget met 250.000 euro.

Beschikbare investeringsruimte

We hebben een meerjarige doorrekening gemaakt van de jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) van eerder door uw raad beschikbaar gestelde kredieten, de in 2019 gerealiseerde investeringen en alle nieuwe investeringen die we nu in deze begroting aan uw raad voorstellen. Het verschil tussen deze kapitaallasten en het beschikbare budget voor kapitaallasten bepaalt de ruimte voor nieuwe investeringen.
In deze begroting stellen we voor om het beschikbare budget voor kapitaallasten te verhogen (zie regel 'uitbreiding budget kapitaallasten'). Dat geeft het volgende beeld.

Bedragen x € 1 mln.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kapitaallasten primitieve begroting

34,1

34,5

36,4

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

Areaal aanpassingen Woningen

0,1

0,3

0,4

0,5

0,7

Areaal aanpassingen Niet Woningen

0,3

0,6

0,8

1,1

1,4

Effect BBV omzetting investeringen O.R.

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

Uitbreiding budget kapitaallasten (Begroting 2021)

0,4

0,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Doorberekende kapitaallasten (*)

32,8

37,3

37,8

39,1

39,3

40,1

39,9

39,9

39,3

Benodigde kapitaallasten

32,8

37,3

37,8

39,1

39,3

40,1

39,9

39,9

39,3

Verschil (beschikbaar minus benodigd)

1,3

-2,8

-1,0

-1,2

-0,1

0,0

1,0

1,8

3,1

Ad (*): in de doorberekende kapitaallasten voor de jaren 2020 en 2021 is een correctie verwerkt, omdat de afboeking van een voormalig schoolgebouw - een bedrag van 1,84 miljoen euro - doorschuift van 2020 naar 2021. Per saldo heeft dit geen effect.

De laatste regel in de tabel - het verschil tussen het budget voor beschikbare en benodigde kapitaallasten - geeft aan hoeveel ruimte er is voor dekking van kapitaallasten van nieuwe investeringen. Rekening houdend met de kapitaallasten van de voorgestelde nieuwe investeringen hanteren we daarbij evenals in voorgaande jaren het uitgangspunt dat deze ruimte na vier jaren - in voorliggende begroting is dat 2025 - minimaal nul (of hoger) moet zijn. Vanaf 2026 moet er een positief verschil ontstaan, zodat er ruimte komt voor investeringen in de volgende meerjarenbegroting. De berekeningen die ten grondslag liggen aan bovenstaande tabel sluiten aan bij dit beleid.

Het verschil tussen beschikbare en benodigde kapitaallasten boeken we op een stelpost. De ervaring leert dat er vaak vertragingen optreden in de realisatie van investeringen. Daardoor schuiven kapitaallasten ook op in de tijd en zal de stelpost in werkelijkheid minder negatief (zie de verschillen voor de jaren 2020 tot en met 2024) zijn dan nu berekend.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44