Paragrafen

Financiering

Financieringsresultaat

In het ´Overzicht algemene dekkingsmiddelen´ is het onderstaande resultaat gepresenteerd vanuit de financieringsfunctie.

Bedragen x € 1 miljoen

2021

2022

2023

2024

Stadsbegroting 2021

2,3

2,1

1,5

1,2

Het (positieve) financieringsresultaat van Nijmegen ontstaat, omdat we per saldo meer doorbelasten aan programma's, dan we aan werkelijke rentelasten hebben.

Renteschema 2021
Met ingang van de begroting 2018 is de navolgende tabel door het BBV voorgeschreven (Notitie rente 2017).
De voorgeschreven tabel laat voor 2021 zien waaruit het begrote renteresultaat bestaat op het taakveld Treasury. Dit voordelige treasury-resultaat van afgerond € 1,7 mln. wordt berekend uit het verschil tussen de saldi van de werkelijk aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) en de geraamde toe te rekenen rente aan taakvelden.

Renteschema rentetoerekening begroting 2021

bedragen in € 1.000

a.

 De externe rentelasten over de korte en  lange financiering 

7.897

b.

 De externe rentebaten 

-/-

2.096

 Totaal door te rekenen externe rente 

5.801

c.

 Rente  doorberekend aan de grondexploitatie 

-/-

4.411

 Rente projectfinanciering doorberekend aan de taakvelden 

-/-

0

 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 

+

1.390

d1.

 Rente over het eigen vermogen 

808

d2.

 Rente over voorzieningen 

0

 Saldo door te rekenen overig 

+

808

 De geraamde aan taakvelden toe te rekenen  rente

2.198

e

 Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

3.867

f

 Renteresultaat op taakveld treasury 

Voordeel

1.669

Het gepresenteerde financieringsresultaat van € 2,3 miljoen, omvat het treasury-resultaat van afgerond € 1,7 miljoen, zoals aangegeven in het renteschema. Daarnaast bestaat het financieringsresultaat uit de bespaarde rente en worden de bankkosten hierop in mindering gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44